Platforma konsultacji społecznych
Tytuł dokumentuEtap dokumentuStatusData końca 
 
 
MRiRW: projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.11.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.12.2017Podgląd
MRiRW: prośba o zajęcie stanowiska co do potrzeby wprowadzenia nowych regulacji dot. dzierżawy nieruchomości (gruntów) rolnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.11.2017Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat z usługi wodneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.12.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.12.2017Podgląd
ME: projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.11.2017Podgląd
Sejm: komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.12.2017Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia w sprawie wymagań istotnych dla Przejściowego Planu Krajowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.12.2017Podgląd
MR: Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.12.2017Podgląd
MR: projekt zmienionych Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.12.2017Podgląd
MR: Konsultacje zewnętrzne projektu zmienionych Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.12.2017Podgląd
MOS: do konsultacji-Projekt Siódmego Raportu Rządowego i trzeciego raportu dwuletniego dla Konferencji Stron Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatuetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.11.2017Podgląd
ME: dokument "Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.12.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.12.2017Podgląd
GIOŚ: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zm. rozporządzenie ws. wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wodyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.11.2017Podgląd
MC: Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.11.2017Podgląd
MSWiA: projekty rozporządzeń ws. wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Polski badania naukowe lub prace rozwojowe (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.11.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.12.2017Podgląd
MiB: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.12.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowcówetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.10.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.10.2017Podgląd
MF: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarachetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.10.2017Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia (...) w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.10.2017Podgląd
MIIB- projekt rozporządzenia - maksymalny czynsz normowany, maksymalna wysokość comiesięcznej raty za cene mieszkania, maksymalna cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na wynajemetap rządowy - skierowany do konsultacji-13.10.2017Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia ws. określenia wzoru wniosku dla kandydata na najemcę i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmuetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.10.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwaetap rządowy - skierowany do konsultacji-02.10.2017Podgląd
MNiSW: projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce + projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce etap rządowy - skierowany do konsultacji-19.10.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.11.2017Podgląd
MR: konsultacje zewnętrzne Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.10.2017Podgląd
MF: Ustawa okołobudżetowa na rok 2018etap rządowy - skierowany do konsultacji-26.10.2017Podgląd
MR: projekt rozporządzenia ws. trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskichetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.10.2017Podgląd
MIB: konsultacje wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK „Gospodarowanie nieruchomościami” oraz „Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości”etap rządowy - skierowany do konsultacji-13.10.2017Podgląd
GIS: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. składu oraz oznakowania suplementów dietyetap rządowy - skierowany do konsultacji-11.10.2017Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-10.10.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach PO IR 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-13.10.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. udzielenia przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-13.10.2017Podgląd
MIB: projekt rozporządzenia - sposób obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkaniaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.11.2017Podgląd
URPLWMiPB: projekt rozporządzenia MZ ws. wzoru wniosku oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farm. w postaci ziela konopii (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-19.10.2017Podgląd
MR: zmieniony projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznejetap rządowy - skierowany do konsultacji-06.10.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.11.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. podziału kwoty środków finansowych w 2017 roku stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundacjęetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.10.2017Podgląd
MZ: projektu rozporządzeniaw sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.10.2017Podgląd
MINROL: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej etap rządowy - skierowany do konsultacji-24.10.2017Podgląd
MC: projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.10.2017Podgląd
MŚ: projektu rozporządzenia w sprawie stawki opłaty recyklingowejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.11.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.11.2017Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architekturyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.11.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.11.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.11.2017Podgląd
MC: projekt rozporządzenia ws. udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.11.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy (...) o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...) od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.11.2017Podgląd
MRiF: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczymetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.10.2017Podgląd
MR: projekty rozporządzeń - regionalna pomoc inwestycyjnaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.11.2017Podgląd
KPRM: projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.11.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.11.2017Podgląd
MC: Plan Działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 - 2022etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.11.2017Podgląd
MR: Konsultacje publiczne - projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłościetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.11.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorcówetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.10.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o ograniczeniu wykonywania pracy w placówkach handlowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.11.2017Podgląd
MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.10.2017Podgląd
MR: projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycjietap rządowy - skierowany do konsultacji-27.10.2017Podgląd
MF. Ankieta.Zmiany w przepisach ordynacja podatkowa.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.11.2017Podgląd
MR: Projekt zmian Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.11.2017Podgląd
MEN: Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.11.2017Podgląd
MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.10.2017Podgląd
MC: projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.10.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.10.2017Podgląd
MRiF: projekt uchwały Rady Ministrów ws. "Informacji dot. deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.09.2017Podgląd
MS: projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.09.2017Podgląd
MZ: Suplementy diety - projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywieniaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.09.2017Podgląd
MIiB: Konsultacje publiczne projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistachetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.10.2017Podgląd
MRiF: nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.09.2017Podgląd
Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.09.2017Podgląd
Projekt rozp. MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.09.2017Podgląd
UOKiK: Projekt rozp. RM zmieniającego rozp. w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.09.2017Podgląd
MZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki realizowanej w ramach kształcenia w zakresie ratownictwa medycznegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.09.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.09.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej etap rządowy - skierowany do konsultacji-25.08.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznejetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.09.2017Podgląd
MRPiPS: dwa projekty rozporządzeń dot. osób niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.09.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.09.2017Podgląd
MF: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonychetap rządowy - skierowany do konsultacji-28.08.2017Podgląd
projekt PO dot. ustawy o SDGetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.09.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.10.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.10.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. podziału kwoty środków finansowych w 2017 roku stanowiącej wzrost całkowitego budżetu etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.08.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.08.2017Podgląd
MC: projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.09.2017Podgląd
MC: projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwościąetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.09.2017Podgląd
MNiSW: NOWY TEKST projektu ustawy o Sieci Badawczej (poprzednio: ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.08.2017Podgląd
MRiF: projekt ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.08.2017Podgląd
MSWiA: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemcówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.08.2017Podgląd
MF: wniosek Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.08.2017Podgląd
MNiSW: NOWY TEKST projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.08.2017Podgląd
MRPiPS: dot. listy zawodów pożądanych dla polskiej gospodarki etap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny25.09.2017PodglądEkspertyza
MRPiPS: projekt rozporządzenia RM zm. rozp. ws. szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.08.2017Podgląd
MF: KONSULTACJE PUBLICZNE - akcyza - projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji uproszczonejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.08.2017Podgląd
MIiB: projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.08.2017Podgląd
MS: projekty ustawy o zmianie Kc, Kpc i prawach konsumentaetap rządowy - skierowany do konsultacji-19.07.2017Podgląd
MRPiPS: projekt w sprawie warunków wynagradzania za pracę w niektórych państwowych jednostkach działających w ochronie zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.08.2017Podgląd
MC: projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.08.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.08.2017Podgląd
MR: projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (UD190)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.08.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.08.2017Podgląd
MRiRW: Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z ZWRSPetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.08.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.08.2017Podgląd
MRiRW: projekt rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz projektu rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.07.2017Podgląd
Senat: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.08.2017Podgląd
MRiRW: projekt rozporządzenia ws. wzorów formularzy deklaracji składanych Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.07.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.08.2017Podgląd
MRiF: projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.07.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.08.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia ws. określenia wzoru oraz formatu wniosku o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.07.2017Podgląd
MRPiPS: projekty rozporządzeń dot. wykonywania pracy przez cudzoziemcówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.07.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia ws. ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.08.2017Podgląd
MF: harmonizacja przepisów UE w obszarze przechowywania dokumentów księgowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.07.2017Podgląd
MZ: projekt rozp. ws. sposobu, trybu i terminów występowania do NFZ oraz udostępniania przez NFZ świadczeniobiorcy inf. o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz udzielonych mu świadczeniachetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2017Podgląd
MF: Konsultacje podatkowe JPK VATetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.08.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.08.2017Podgląd
MC: konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo telekomunikacyjneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.08.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia (...) ws. warunków wynagradzania za pracę i przyznawania in. świadczeń zw. z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p.j.b działających w ochronie zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.08.2017Podgląd
MRPiPS: konsultacje rozporządzeń do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.08.2017Podgląd
MF - projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.07.2017Podgląd
MSWiA: projekt uchwały Rady Ministrów ws. "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2019"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.07.2017Podgląd
MiB: Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościamietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.07.2017Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.07.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz ustawy o drogach publicznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-19.06.2017Podgląd
MF: konsultacje projektu ustawy o podatku akcyzowym (regulacje wprowadzające opodatkowanie płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.07.2017Podgląd
MS: konsultacje KE w zakresie zagadnień dot. transgranicznej działalności spółeketap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.08.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innychetap rządowy - skierowany do konsultacji-22.06.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy o działalności leczniczejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.07.2017Podgląd
Sejm: prezydencki projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.07.2017Podgląd
MPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.08.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.07.2017Podgląd
ME: projekt "Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski 2017"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.07.2017Podgląd
Sejm: autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.07.2017Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia Rady Ministrów zm. rozp. ws. umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-02.07.2017Podgląd
ME: projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej etap rządowy - skierowany do konsultacji-08.06.2017Podgląd
MR: projekt rozporządzenia w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojoweetap rządowy - skierowany do konsultacji-08.06.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.05.2017Podgląd
MS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.05.2017Podgląd
MNiSW - Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckichetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.06.2017Podgląd
MNiSW_ projekt do konsultacji_ warunki prowadzenia studiówetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.06.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.06.2017Podgląd
MZ: projekty rozporządzeń ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej i leczenia szpitalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
MRiF: projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.06.2017Podgląd
MR: projekt rozporządzenia RM ws. przeznaczenia pomocy publ. udzielanej w formie ulg w wykonaniu adm. kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych warunków udzielania tych ulg etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.05.2017Podgląd
MF: Projekt ustawy - zmiana ustawy o VAT - podzielona płatnośćetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.06.2017Podgląd
projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.06.2017Podgląd
projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.06.2017Podgląd
MNiSW: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
ME: projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
MRiF: projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji biznesu"etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.03.2017Podgląd
MRiF: "Konstytucja dla biznesu"etap rządowy - skierowany do konsultacji-03.04.2017Podgląd
ME: projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających wartwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianychetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.02.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
ME: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw etap rządowy - skierowany do konsultacji-21.02.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.03.2017Podgląd
UZP: projekt rozporządzenia PRM ws. użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych etap rządowy - skierowany do konsultacji-27.02.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczneetap rządowy - skierowany do konsultacji-02.03.2017Podgląd
MIiB: ustawa Prawo pocztoweetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.03.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia (...) ws. szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.03.2017Podgląd
MIiB: Technik budownictwa regionalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.03.2017Podgląd
MR: udzielanie przez PARP pomocy finansowej w ramach PO RPW (B+R)etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.03.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-08.04.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.03.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznejetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.03.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiskaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2017Podgląd
MRiRW: projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2017 r.etap rządowy - skierowany do konsultacji-15.05.2017Podgląd
MC: projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.05.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia (...) w sprawie szczegółowych kryteriów wyboryu ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.05.2017Podgląd
MNiSW: projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2017Podgląd
GIS: projekt rozporządzenia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-27.03.2017Podgląd
MNiSW: projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2017Podgląd
MS: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.05.2017Podgląd
MF wraz z Komunikatem - Plan działań ws. detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.05.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska (Poseł Z. Gryglas)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2017Podgląd
ME: Projekt rozporządzenia Ministra Energii ws. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.05.2017Podgląd
MZ: projekty rozporządzeń etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.05.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.05.2017Podgląd
MNiSW: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.05.2017Podgląd
ME: projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. szczegółowych kryteriów ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.04.2017Podgląd
MRPIPS: projekt rozporządzenia w sprawie agencji zatrudnieniaetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.04.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymietap rządowy - skierowany do konsultacji-28.03.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu śr. spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.04.2017Podgląd
MRiF: projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnymetap rządowy - skierowany do konsultacji-05.04.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenieetap rządowy - skierowany do konsultacji-11.04.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowymetap rządowy - skierowany do konsultacji-13.04.2017Podgląd
MF: projekt rozporządzenia ws. informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.04.2017Podgląd
MRiF: projekty ustaw wchodzące w skład "Konstytucji Biznesu"etap rządowy - skierowany do konsultacji-06.04.2017Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością bankówetap rządowy - skierowany do konsultacji-04.04.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej etap rządowy - skierowany do konsultacji-10.04.2017Podgląd
MZ - projekty rozporządzeń etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.05.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.04.2017Podgląd
MR: Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.05.2017Podgląd
MEN: rozporządzenie w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sporcieetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.05.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia ws. minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.04.2017Podgląd
prośba z sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju o przekazanie stanowiska BCC ws. wpływu zmian przepisów regulujących zwrot podatku VAT na kondycję polskich przedsiębiorcówetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.01.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy zm. ustawę o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.01.2017Podgląd
MNiSW: projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiejetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.01.2017Podgląd
UOKiK: konsultacje publiczneetap rządowy - skierowany do konsultacji-03.02.2017Podgląd
MIiB: wniosek skierowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji: „zarządzanie nieruchomościami”etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.01.2017Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej etap rządowy - skierowany do konsultacji-10.02.2017Podgląd
MR: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-02.02.2017Podgląd
Senat: projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.02.2017Podgląd
Sejm: autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.02.2017Podgląd
MZ: projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjentówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.02.2017Podgląd
Sejm: autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.02.2017Podgląd
MRiF: projektu rozporządzenia ws. niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowoetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.02.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.02.2017Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.02.2017Podgląd
MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiskaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.03.2017Podgląd
MF: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w spr. wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcyetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.02.2017Podgląd
MF: Rozporządzenie - ryzyka kredytów w CHFetap rządowy - skierowany do konsultacji-06.02.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. warunków ustalania i wypłacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emeryturyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.02.2017Podgląd
Sejm: autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.03.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.03.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy (...) o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.03.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia ws. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.02.2017Podgląd
MF: projekt rozporządzenia ws. deklaracji importowej dla podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.02.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.03.2017Podgląd
MRiRW: 2 projekty rozporządzeń dotyczące płatności bezpośrednich etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.02.2017Podgląd
MR: Konsultacje publiczne pakietu "Konstytucji Biznesu"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.03.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach Pieniężnach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.03.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.03.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pzaaptecznego oraz punktach aptecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.01.2017Podgląd
GIF: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzaniaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.01.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.02.2017Podgląd
Sejm: senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.02.2017Podgląd
Senat: projket ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.01.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.01.2017Podgląd
MRiF: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych kas rejestrujących etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.01.2017Podgląd
MEN: projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodachetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.02.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia (...) w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.01.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.11.2016Podgląd
MIiB: rozpoczęcie procedury włączenia kwalifikacji do ZSK - zarządzanie nieruchomościamietap rządowy - skierowany do konsultacji-02.12.2016Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.12.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczaniaetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.12.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia ws. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UKEetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.12.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełnianiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.02.2017Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia ws. przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.01.2017Podgląd
MS: projekt ustawy o komornikach sądowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.01.2017Podgląd
MS: projekt ustawy o komornikach sądowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.01.2017Podgląd
MS: prośba o zajęcie stanowiska ws. wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym sposobu reprezentacji w spółce komandytowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.12.2016Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia ws. opłat za korzystanie ze środowiskaetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.12.2016Podgląd
MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadachetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.12.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-19.12.2016Podgląd
MR: projkety ustaw - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie/o ochronie przyrody/Prawo ochrony środowiska etap rządowy - skierowany do konsultacji-07.12.2016Podgląd
MRiF: projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 etap rządowy - skierowany do konsultacji-13.12.2016Podgląd
MŚ: konsultacje przewodnika w sprawie definicji i klasyfikacji odpadówetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.12.2016Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcieetap rządowy - skierowany do konsultacji-08.12.2016Podgląd
MF: projekt usatwy o dystrybucji ubezpieczeńetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.01.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotuetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.01.2017Podgląd
MR: nowelizacja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-30.12.2016Podgląd
MF: projekt rozporzadzenia ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.12.2016Podgląd
MR: Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.01.2017Podgląd
UZP: Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020 etap rządowy - skierowany do konsultacji-27.12.2016Podgląd
MF - projekt rozporządzenia Ministra Rozowoju i Finansów w sprawie wzorów upoważnienia i oświadczenia o cofnięciu upowazneiniaetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.12.2016Podgląd
MSP: projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym + projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowymetap rządowy - skierowany do konsultacji-22.11.2016Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.12.2017Podgląd
MF: konsultacje publiczne - dokumentacja cen transferowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-06.12.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.11.2016Podgląd
MEN: Projekt rozporządzenia w sprawie poziomów PRK dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.etap rządowy - skierowany do konsultacji-06.12.2016Podgląd
MRiF: projekty rozporządzeń zm. rozp. ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG 2014-2020 + udzielania pomocy na Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach POIG 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-17.11.2016Podgląd
UZP: projekty rozporządzeń MRiF ws. określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE + wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP, dot. zawierania umów koncesetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.01.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.01.2017Podgląd
MRPiPS: Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.12.2016Podgląd
MRPiPS: Projekt"Przegląd systemu emerytalnego - Inf. Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy (...) o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.12.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji etap rządowy - skierowany do konsultacji-29.11.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-22.11.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-23.11.2016Podgląd
MIiB: projekt ustawy o Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej SAetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.11.2016Podgląd
MIiB: projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.12.2016Podgląd
Sejm: autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUSetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.12.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUSetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.12.2016Podgląd
ME: Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicyetap rządowy - skierowany do konsultacji-08.12.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersiąetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.12.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.12.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.12.2016Podgląd
MF: konsultacje publiczne - projekty rozporządzeń: ws. określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-05.12.2016Podgląd
MZ: projekty rozporządzeń zm. rozp. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego + ambulatoryjnej opieki specjalistycznej + rehabilitacji leczniczejetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.12.2016Podgląd
MSZ: Przedsięwzięcia i inicjatywy DWE we współpracy z innymi resortami na rzecz promocji polskich interesów gospodarczych za granicą w 2017 rokuetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.11.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia w sprawie wzoru informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkachetap rządowy - skierowany do konsultacji-27.11.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.12.2016Podgląd
MIiB: projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.01.2017Podgląd
UOKiK: projekt rozporzadzenia ws. nadania statutu UOKiKetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.12.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-22.12.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia (...) w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentoweetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.01.2017Podgląd
MRPiPS: projekt wspólnego Sprawozdania o zatrudnieniu Komisji i Rady za rok 2016etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.01.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.01.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach PO IG 2007-2013etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.01.2017Podgląd
MEN: projekt rozporządzenia ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.01.2017Podgląd
MZ: projekty rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenieetap rządowy - skierowany do konsultacji-28.12.2016Podgląd
MF: zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanejetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.12.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia (...) ws. zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnieńetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.12.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.11.2016Podgląd
MRiF:projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówieńetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.11.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.11.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubepieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.11.2016Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.11.2016Podgląd
MRiF: projektu Ustawy o Spółkach Rynku Wynajmu Nieruchomościetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.10.2016Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia zm. rozp. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojeówdzkich i miedzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.11.2016Podgląd
MIiB: dwa wnioski o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji związanych z gospodarką nieruchomościami.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.11.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o kredycie hipotecznymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.10.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia RM w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.10.2016Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.11.2016Podgląd
MNiSW: projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.11.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenieetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.11.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o sposobie udzielania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.10.2016Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.11.2016Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.11.2016Podgląd
MŚ: polityka surowcowa państwa etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.10.2016Podgląd
MPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.11.2016Podgląd
MZ: projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.10.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.10.2016Podgląd
UZP: projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postepowania przy rozpoznawaniu odwołańetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.10.2016Podgląd
MEN: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.10.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedażyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.10.2016Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłatetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.10.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia ws. przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzporowanych przez ministra włściwego do spraw informatyzacjietap rządowy - skierowany do konsultacji-20.09.2016Podgląd
MIiB: Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej etap rządowy - skierowany do konsultacji-09.09.2016Podgląd
MR: Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.09.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2017etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.09.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.09.2016Podgląd
MR - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICHetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.09.2016Podgląd
MR: projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-23.09.2016Podgląd
MEN: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.10.2016Podgląd
MSWiA: projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.10.2016Podgląd
MR: Zmieniony projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.10.2016Podgląd
MC: Memorandum szerokopasmowe - konsultacje Kodeksu urbanistyczno-budowlanegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.10.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.10.2016Podgląd
Projekt rozp. MZ w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.09.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.11.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania etap rządowy - skierowany do konsultacji-23.09.2016Podgląd
MIiB: Konsultacje publiczne projekru nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.10.2016Podgląd
MR: projekt STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJUetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.09.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.09.2016Podgląd
PARP: Zaproszenie do konsultacji Regulaminu Konkursu - poddziałania 2.3.1 PO IR - Proinnowacyjne usługi IOB dla MSPetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.09.2016Podgląd
MRiRW: Konsultacje projektów rozporządzeń MRiRW w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2016 r.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.10.2016Podgląd
MIiB: Kodeks urbanistyczno-budowlany - konsultacje publiczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny28.10.2016PodglądEkspertyza
MZ: projekt rozporządzenia ws. wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opiekietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.10.2016Podgląd
MKIDN: modernizacja przez Komisję Europejską prawa autorskiegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.10.2016Podgląd
ME: projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.10.2016Podgląd
MIiB: projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.10.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-27.09.2016Podgląd
MR: projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-23.09.2016Podgląd
MSP: projekt rozporządzenia zm. rozporządzenie ws. pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorcówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.10.2016Podgląd
Poselski (Kukiz'15) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUSetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.10.2016Podgląd
ME: konsultacje społeczne Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.10.2016Podgląd
Projekt rozp. MRPiPS w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.10.2016Podgląd
MEN: projekt: "Projekt ustawy - Prawo oświatowe"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.10.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.10.2016Podgląd
MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.10.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.10.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.10.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.10.2016Podgląd
ME: projekt Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsceetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.10.2016Podgląd
Sejm: obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.10.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.10.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.10.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zm. roz. ws, wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictwetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.10.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.10.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. udzielania pomocy na rzowój infrastruktury szerokopasmowej w ramach PO PC na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.09.2016Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia do konsultacjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.09.2016Podgląd
Senat: projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywnościetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.09.2016Podgląd
MR: projekt rozporzadzenia ws. udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, MŚP na inwstycje w zakresie budownictwa okretowego w ramach RPO na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.09.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.09.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich UE (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.09.2016Podgląd
MNiSW: projekty rozporządzeńetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.09.2016Podgląd
MRiRW: Konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.09.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowaniaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.09.2016Podgląd
MS: projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.09.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.09.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundacjęetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.09.2016Podgląd
MF: powtórne konsultacje projektu z dnia 1 sierpnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.08.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 rokuetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.08.2016Podgląd
MR: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach PO IG 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.08.2016Podgląd
UOKiK: projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenieetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.06.2016Podgląd
MRiRW: projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.06.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.06.2016Podgląd
MF: Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwamietap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2016Podgląd
GUS: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałychetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.06.2016Podgląd
GDOŚ: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie działań naprawczychetap rządowy - skierowany do konsultacji-12.06.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (…)etap rządowy - skierowany do konsultacji-02.07.2016Podgląd
MR: projekt zmiany: Kryteriów akredytacji Ośrodków Innowacji oraz wzoru wniosku o akredytację Ośrodków Innowacjietap rządowy - skierowany do konsultacji-31.05.2016Podgląd
MR: Projekt rozporządzenia PRM zmieniającego rozporządzenie ws. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemyslowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.06.2016Podgląd
MR: Projekty rozporządzeń PRM: 1) ws. wynalazków i wzorów użytkowych i 2) ws. dodatkowego prawa ochronnegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.06.2016Podgląd
MR: projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki na podstawie ustawy - Prawo probierczeetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.07.2016Podgląd
MEN: projekt rozporządzenia w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacjietap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2016Podgląd
MF: projekt rozporzązenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym etap rządowy - skierowany do konsultacji-06.06.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiamietap rządowy - skierowany do konsultacji-31.05.2016Podgląd
GIF: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.06.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowościetap rządowy - skierowany do konsultacji-19.05.2016Podgląd
MIiB: projekty rozporządzeń ws. upoważnienia do wykonywania zawodów regulowanych należących do działow budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transportetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.06.2016Podgląd
MR: Projekt nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-01.06.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.05.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeńetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.05.2016Podgląd
MR: Zmiana (aktualizacja) Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-03.06.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracyetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.06.2016Podgląd
MEN: proj. rozp. ws. szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-13.06.2016Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytowanieetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.06.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zm. rzop. ws. zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnieńetap rządowy - skierowany do konsultacji-19.05.2016Podgląd
Senat: prośba o opinię do sprawozdania o opinii o projekcie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.06.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.05.2016Podgląd
ME: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczneetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.05.2016Podgląd
Sejm: obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-05.06.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.05.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowaetap rządowy - skierowany do konsultacji-28.05.2016Podgląd
MRPiPS: dot. projektów rozp. ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w śr. pracy + bezp. i higieny pracy przy pracach zw. z narażeniem na pole elektromagnetyczne etap rządowy - skierowany do konsultacji-19.05.2016Podgląd
MIiB: projekt rozp. zm. rozp. ws. określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków etap rządowy - skierowany do konsultacji-04.06.2016Podgląd
MR: projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-17.05.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.05.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.05.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Funduszetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.05.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.05.2016Podgląd
MR: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcę Dyrektora w Polskim Centrum Akredytacji etap rządowy - skierowany do konsultacji-15.06.2016Podgląd
MF: Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.06.2016Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjietap rządowy - skierowany do konsultacji-01.07.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcyetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.07.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. w sprawie recept lekarskich etap rządowy - skierowany do konsultacji-29.06.2016Podgląd
MS: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielenia informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń etap rządowy - skierowany do konsultacji-22.06.2016Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.07.2016Podgląd
MS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno – technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-22.06.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia ws. określenia wzoru wniosku o udostępnienie kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie kanału technologicznegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.06.2016Podgląd
MEN: Projekt rozporządzenia z art 60 ust.5 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacjietap rządowy - skierowany do konsultacji-16.07.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracyetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.07.2016Podgląd
MS. projekty rozporządzeń dot. systemu teleinformatycznegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.06.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.07.2016Podgląd
MRiRW: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniuetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.06.2016Podgląd
MF: projekt rozporzadzenia uchylającego rozporządzenie ws. terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu imprtu towarówetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.06.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o kredycie hipetecznym etap rządowy - skierowany do konsultacji-10.07.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy-Kodeks karny oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2016Podgląd
MR: dot. kształcenia w szkołach w nowym zawodzie „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta”etap rządowy - skierowany do konsultacji-22.07.2016Podgląd
MEN: projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.07.2016Podgląd
MNiSW: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.06.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia ws. wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.07.2016Podgląd
MZ: dot. ochrony pracowników przed zagrożeniem dot. narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracyetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2016Podgląd
MR: Prosta Spółka Akcyjna - zarys koncepcji do pre-konsultacjietap rządowy - skierowany do konsultacji-31.07.2016Podgląd
MR: projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.07.2016Podgląd
MC: Konsultacje społeczne komunikatu KE ws. platform internetowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.07.2016Podgląd
MRiRW: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniuetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.06.2016Podgląd
Sejm: poselskie projekty ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej etap rządowy - skierowany do konsultacji-01.08.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.07.2016Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia MNiSW zm. rozp. ws. szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukęetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.08.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.07.2016Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckichetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.08.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacji-12.07.2016Podgląd
MRiRW: projekt ustawy o spółdzielniach rolnikówetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.07.2016Podgląd
MR: konsultacje zewnętrzne Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem śrdoków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-22.07.2016Podgląd
MS: projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadówetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.07.2016Podgląd
MR: projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.08.2016Podgląd
MR: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiebiorców etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.08.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia- Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcyetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.07.2016Podgląd
MC: konsultacje społeczne Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwaetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.07.2016Podgląd
GIOŚ: projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zm. rozp. ws. nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
GUS: projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
MR: Startegia Jednolitego Rynku - paszport usługowyetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.07.2016Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia ws. warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
MIiB: Narodowy Program Mieszkaniowyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia MNiSW zm. rozp. ws. szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukęetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.08.2016Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościamietap rządowy - skierowany do konsultacji-06.07.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentoweetap rządowy - skierowany do konsultacji-28.07.2016Podgląd
MR: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelnościetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usługetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.07.2016Podgląd
UZP: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-12.07.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia ws. wykazu laboratoriów przeprowadzających weryfikacje maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosówetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.07.2016Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: Władysław Kosiniak-Kamysz)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.08.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundacjęetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.07.2016Podgląd
MR: projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.08.2016Podgląd
MR: projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznejetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.07.2016Podgląd
MSWiA: projekt ustawy o nr: 1067 07 16, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.08.2016Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.08.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia ws. specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.08.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego etap rządowy - skierowany do konsultacji-28.07.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.08.2016Podgląd
MNiSW: projekt Białej Księgi Innowacjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.08.2016Podgląd
MZ: projekt rozp. ws. min. funkcjonalności dla systemów teleinformat. umożliwiających realizację usług zw. z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.09.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.09.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.09.2016Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.09.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-06.07.2016Podgląd
MF: Konsultacje dot. projektu rozporządzenia w sprawie urzędowego sprawdzeniaetap rządowy - skierowany do konsultacji-28.07.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.09.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.07.2016Podgląd
MiiB: Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 rokuetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.08.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. recept wystawianych przez pielęgniarki i położneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.08.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
MRPiPS: Projekt ustawy o zmianie ustawy o RDSetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.08.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.07.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.08.2016Podgląd
projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkamietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.06.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.05.2016Podgląd
SPrawdzanieetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.05.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2016 r.etap rządowy - skierowany do konsultacji-06.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zm. rozp. ws. określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.06.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RPetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia MRPiPS zm. rozp. ws. przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. domów pomocy społecznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.06.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. superwizji pracy socjalnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.05.2016Podgląd
senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilnyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozporządzenie ws. określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków budowlanych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.06.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu ws. zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.05.2016Podgląd
poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonychetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstwetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.05.2016Podgląd
projekt rozp. ws. szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.04.2016Podgląd
projekty rozporządzeń Ministra Środowiska ws. rejestru szkód w środowisku oraz kryteriów oceny wystąpienia szkód w środowiskuetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.04.2016Podgląd
projekt ustawy o biegłych rewidentachi ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny18.04.2016PodglądEkspertyza
projekt rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystycznyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckichetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.05.2016Podgląd
konsultacje publiczne KE w obszarze prawa upadłościowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.06.2016Podgląd
Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.05.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowościetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.04.2016Podgląd
projket rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. uznawania praktyki odbytej przez technika farmaceutycznego w innym niż RP państwie członkowskim UE albo państwie niebędącym państwem członkowskim UE.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców i obywateli państw członkowskich UE na terytorium RP oraz egzaminu ze znajomości j. polskiego.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracyetap rządowy - skierowany do konsultacji-11.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz uchyleniu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.05.2016Podgląd
koncepcja "minimalnej interwencji człowieka" w kontekście definicji uslugi elektronicznej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celnąetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.04.2016Podgląd
ratyfikacja Protokołu z 2014 r. do Konwencji MOP nr 29 dot. pracy przymusowej lub obowiązkowej, z 1930 r. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.05.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia z MRPiPS dot. PFRONetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-03.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-17.03.2016Podgląd
wystąpienie w sprawie odbiurokratyzowania sfery nauki i szkolnictwa wyższegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.03.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.03.2016Podgląd
projekt dokumentu pn.: Krajowy program reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”etap rządowy - skierowany do konsultacji-23.03.2016Podgląd
konsultacje społeczne polityki UE w zakresie zrównoważonej bioenergii na lata 2020-2030etap rządowy - skierowany do konsultacji-24.03.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. Rady Zatrudnienia Socjalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.04.2016Podgląd
projekt aktu ustawodawczego Unii Europejskiej - elegowania pracowników w ramach świadczenia usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celneetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.03.2016Podgląd
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjnaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.03.2016Podgląd
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny12.04.2016PodglądEkspertyza
projekt rozporządzenia ws. kolegiów pracowników służb społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.04.2016Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych etap rządowy - skierowany do konsultacji-21.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywaneetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2016 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.04.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.04.2016Podgląd
projekt krajowego planu gospodarki odpadamietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.04.2016Podgląd
Regulaminu konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.04.2016Podgląd
sprawozdanie na temat statusu wdrożenia i programów wykonania dyrektywy Rady 91/271/EWG dot. oczyszczania ścieków komunalnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ws. środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracownikówetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.03.2016Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.04.2016Podgląd
Plan Inwestycyjny dla Europyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.04.2016Podgląd
projekt założeń projektu ustawy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.03.2016Podgląd
projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawianie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencjietap rządowy - skierowany do konsultacji-30.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozporządzenie ws. standardów kształcenia na kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicąetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.04.2016Podgląd
projekt rozporządzeniazmieniającego rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.04.2016Podgląd
projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi etap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny07.04.2016PodglądEkspertyza
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zw. z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.04.2016Podgląd
rozporządzenie zm. rozp. ws. udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny03.04.2016PodglądEkspertyza
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.04.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.04.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny03.03.2016PodglądEkspertyza
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalinetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.03.2016Podgląd
rządowy projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznymetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach PO IiŚ 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-24.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r., etap rządowy - skierowany do konsultacji-19.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniuetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.03.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.03.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wykazu przedsiębiorców w szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach PO PC 2014-202etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskichetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.03.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny15.02.2016PodglądEkspertyza
projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o krajowym Funduszu Drogowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.02.2016Podgląd
nowelizacja ustawy – Prawo Farmaceutyczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.02.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświatyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.03.2016Podgląd
projekt rewizji Dokumentu referencyjnego w zakresie najlepszych dostępnych technik dla przemysłu przetwarzania odpadów etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodachetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.02.2016Podgląd
projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.01.2016Podgląd
projekt ustawy o zm. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.02.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy – Kodeks pracy. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.02.2016Podgląd
projekt znowelizowanych Wytycznych w zakresie sprawozdawczości (na lata 2007-2013)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.02.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych etap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny08.02.2016PodglądEkspertyza
projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji w zakresie geologiietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.02.2016Podgląd
projekt dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny08.02.2016PodglądEkspertyza
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zm. rozp. ws. właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur UOKiKetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.02.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji miejscowego planu rewitalizacji.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.02.2016Podgląd
projekt zmian Wytycznych w zakresierealizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.02.2016Podgląd
Regulamin konkursu poddziałania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.02.2016Podgląd
projekt stanowiska Rządu w sprawie Zielonej Księgi w sprawie detalicznych usług finansowych: Lepsze produkty, szerszy wybór i większe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstwetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.02.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.03.2016Podgląd
Wniosek Dyrektywy Rady w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowaniaetap rządowy - skierowany do konsultacji-05.02.2016Podgląd
projekt ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny05.02.2016PodglądEkspertyza
projekt ustawy Ministra Finansów o zm. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczejetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny05.02.2016PodglądEkspertyza
projekt ustawy Ministra Zdrowia o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do fin. w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecichetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności NFZ (…)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi (…)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia MNiSW zm. rozp. ws. Systemu Informacji o Nauceetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.02.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.02.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.01.2016Podgląd
projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczenioweetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa etap rządowy - skierowany do konsultacji-01.01.2016Podgląd
prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych etap rządowy - skierowany do konsultacji-01.01.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-21.12.2015Podgląd
prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS etap rządowy - skierowany do konsultacji-02.01.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.12.2015Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postepowaniu cywilnymetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.12.2015Podgląd
poselski projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 rokuetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.01.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym etap rządowy - skierowany do konsultacji-07.01.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.01.2016Podgląd
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdamietap rządowy - skierowany do konsultacji-09.01.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.01.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty etap rządowy - skierowany do konsultacji-10.01.2016Podgląd
projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.01.2016Podgląd
poselski projek ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.01.2016Podgląd
rojekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-06.01.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rozwoju w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.01.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracownikówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.01.2016Podgląd
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno- technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymietap rządowy - skierowany do konsultacji-12.01.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.01.2016Podgląd
projekt ustawy o działalności leczniczejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.01.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.01.2016Podgląd
projekty rozporządzeń Ministra Zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.01.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. składu oraz oznakowania suplementów dietyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.02.2016Podgląd
projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.01.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zm. rozp. ws. kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.02.2016Podgląd
Poselski projekt ustawy - Prawo o prokuraturzeetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.02.2016Podgląd
prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.11.2015Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.11.2015Podgląd
projekt rozporządzenia w sprawie w warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.11.2015Podgląd
Projekt założeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.01.2015Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.01.2015Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.12.2014Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.12.2014Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.12.2014Podgląd
Projekt założeń projektu ustawy o rewitalizacjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.12.2014Podgląd
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.12.2014Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.11.2014Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.11.2014Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.11.2014Podgląd