Platforma konsultacji społecznych
Tytuł dokumentuEtap dokumentuStatusData końca 
 
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.11.2014Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.11.2014Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.11.2014Podgląd
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.12.2014Podgląd
Projekt założeń projektu ustawy o rewitalizacjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.12.2014Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.12.2014Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.12.2014Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.12.2014Podgląd
Projekt założeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.01.2015Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.01.2015Podgląd
projekt rozporządzenia w sprawie w warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.11.2015Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.11.2015Podgląd
prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.11.2015Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postepowaniu cywilnymetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.12.2015Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-21.12.2015Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.12.2015Podgląd
prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych etap rządowy - skierowany do konsultacji-01.01.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa etap rządowy - skierowany do konsultacji-01.01.2016Podgląd
prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS etap rządowy - skierowany do konsultacji-02.01.2016Podgląd
rojekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-06.01.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym etap rządowy - skierowany do konsultacji-07.01.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 rokuetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.01.2016Podgląd
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdamietap rządowy - skierowany do konsultacji-09.01.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.01.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty etap rządowy - skierowany do konsultacji-10.01.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.01.2016Podgląd
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno- technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymietap rządowy - skierowany do konsultacji-12.01.2016Podgląd
projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.01.2016Podgląd
poselski projek ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.01.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.01.2016Podgląd
projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.01.2016Podgląd
projekty rozporządzeń Ministra Zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.01.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracownikówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.01.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.01.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.01.2016Podgląd
projekt ustawy o działalności leczniczejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.01.2016Podgląd
projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.01.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rozwoju w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.01.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.02.2016Podgląd
Poselski projekt ustawy - Prawo o prokuraturzeetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.02.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. składu oraz oznakowania suplementów dietyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.02.2016Podgląd
projekt ustawy Ministra Finansów o zm. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczejetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny05.02.2016PodglądEkspertyza
Wniosek Dyrektywy Rady w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowaniaetap rządowy - skierowany do konsultacji-05.02.2016Podgląd
projekt ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny05.02.2016PodglądEkspertyza
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych etap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny08.02.2016PodglądEkspertyza
projekt dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny08.02.2016PodglądEkspertyza
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zm. rozp. ws. właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur UOKiKetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.02.2016Podgląd
projekt znowelizowanych Wytycznych w zakresie sprawozdawczości (na lata 2007-2013)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zm. rozp. ws. kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia MNiSW zm. rozp. ws. Systemu Informacji o Nauceetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.02.2016Podgląd
Regulamin konkursu poddziałania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.02.2016Podgląd
projekt ustawy o zm. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi (…)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczenioweetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności NFZ (…)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.02.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny15.02.2016PodglądEkspertyza
projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.02.2016Podgląd
projekt zmian Wytycznych w zakresierealizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.02.2016Podgląd
projekt stanowiska Rządu w sprawie Zielonej Księgi w sprawie detalicznych usług finansowych: Lepsze produkty, szerszy wybór i większe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstwetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do fin. w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.02.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecichetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.02.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o krajowym Funduszu Drogowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r., etap rządowy - skierowany do konsultacji-19.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.02.2016Podgląd
projekt rewizji Dokumentu referencyjnego w zakresie najlepszych dostępnych technik dla przemysłu przetwarzania odpadów etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach PO IiŚ 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-24.02.2016Podgląd
nowelizacja ustawy – Prawo Farmaceutyczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji miejscowego planu rewitalizacji.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.02.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy – Kodeks pracy. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji w zakresie geologiietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodachetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznymetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.02.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniuetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.03.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.03.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.03.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalinetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.03.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny03.03.2016PodglądEkspertyza
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświatyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.03.2016Podgląd
projekt ustawy Ministra Zdrowia o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.03.2016Podgląd
rządowy projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.03.2016Podgląd
wystąpienie w sprawie odbiurokratyzowania sfery nauki i szkolnictwa wyższegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-17.03.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ws. środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracownikówetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.03.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskichetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.03.2016Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych etap rządowy - skierowany do konsultacji-21.03.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.03.2016Podgląd
projekt dokumentu pn.: Krajowy program reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”etap rządowy - skierowany do konsultacji-23.03.2016Podgląd
projekt założeń projektu ustawy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.03.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celneetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.03.2016Podgląd
konsultacje społeczne polityki UE w zakresie zrównoważonej bioenergii na lata 2020-2030etap rządowy - skierowany do konsultacji-24.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach PO PC 2014-202etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.03.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wykazu przedsiębiorców w szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.03.2016Podgląd
projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawianie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencjietap rządowy - skierowany do konsultacji-30.03.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywaneetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.03.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny03.04.2016PodglądEkspertyza
projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-03.04.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.04.2016Podgląd
projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi etap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny07.04.2016PodglądEkspertyza
ratyfikacja Protokołu z 2014 r. do Konwencji MOP nr 29 dot. pracy przymusowej lub obowiązkowej, z 1930 r. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.04.2016Podgląd
Regulaminu konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.04.2016Podgląd
projekt rozporządzeniazmieniającego rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia z MRPiPS dot. PFRONetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracyetap rządowy - skierowany do konsultacji-11.04.2016Podgląd
rozporządzenie zm. rozp. ws. udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.04.2016Podgląd
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny12.04.2016PodglądEkspertyza
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zw. z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.04.2016Podgląd
sprawozdanie na temat statusu wdrożenia i programów wykonania dyrektywy Rady 91/271/EWG dot. oczyszczania ścieków komunalnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.04.2016Podgląd
Plan Inwestycyjny dla Europyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.04.2016Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2016 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.04.2016Podgląd
projekt aktu ustawodawczego Unii Europejskiej - elegowania pracowników w ramach świadczenia usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. Rady Zatrudnienia Socjalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozporządzenie ws. standardów kształcenia na kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.04.2016Podgląd
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjnaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny18.04.2016PodglądEkspertyza
projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowościetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. kolegiów pracowników służb społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.04.2016Podgląd
projekt rozp. ws. szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celnąetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.04.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.04.2016Podgląd
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.04.2016Podgląd
koncepcja "minimalnej interwencji człowieka" w kontekście definicji uslugi elektronicznej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.04.2016Podgląd
projekt krajowego planu gospodarki odpadamietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.04.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicąetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.04.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.05.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Funduszetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.05.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.05.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.05.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz uchyleniu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.05.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców i obywateli państw członkowskich UE na terytorium RP oraz egzaminu ze znajomości j. polskiego.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.05.2016Podgląd
projket rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. uznawania praktyki odbytej przez technika farmaceutycznego w innym niż RP państwie członkowskim UE albo państwie niebędącym państwem członkowskim UE.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.05.2016Podgląd
projekty rozporządzeń Ministra Środowiska ws. rejestru szkód w środowisku oraz kryteriów oceny wystąpienia szkód w środowiskuetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2016 r.etap rządowy - skierowany do konsultacji-06.05.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckichetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonychetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.05.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstwetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.05.2016Podgląd
SPrawdzanieetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. superwizji pracy socjalnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. domów pomocy społecznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.05.2016Podgląd
projekt ustawy o biegłych rewidentachi ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.05.2016Podgląd
MR: projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-17.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystycznyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozporządzenie ws. określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.05.2016Podgląd
Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.05.2016Podgląd
MRPiPS: dot. projektów rozp. ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w śr. pracy + bezp. i higieny pracy przy pracach zw. z narażeniem na pole elektromagnetyczne etap rządowy - skierowany do konsultacji-19.05.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zm. rzop. ws. zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnieńetap rządowy - skierowany do konsultacji-19.05.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowościetap rządowy - skierowany do konsultacji-19.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.05.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.05.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeńetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.05.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2016Podgląd
ME: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczneetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RPetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia MRPiPS zm. rozp. ws. przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.05.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowaetap rządowy - skierowany do konsultacji-28.05.2016Podgląd
poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.05.2016Podgląd
projekt rozporządzenia ws. określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu ws. zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.05.2016Podgląd
projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.05.2016Podgląd
senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilnyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiamietap rządowy - skierowany do konsultacji-31.05.2016Podgląd
MR: projekt zmiany: Kryteriów akredytacji Ośrodków Innowacji oraz wzoru wniosku o akredytację Ośrodków Innowacjietap rządowy - skierowany do konsultacji-31.05.2016Podgląd
MR: Projekt nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-01.06.2016Podgląd
MR: Zmiana (aktualizacja) Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-03.06.2016Podgląd
MIiB: projekt rozp. zm. rozp. ws. określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków etap rządowy - skierowany do konsultacji-04.06.2016Podgląd
projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.06.2016Podgląd
Sejm: obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-05.06.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków budowlanych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.06.2016Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zm. rozp. ws. określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.06.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym etap rządowy - skierowany do konsultacji-06.06.2016Podgląd
GIF: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.06.2016Podgląd
MR: Projekty rozporządzeń PRM: 1) ws. wynalazków i wzorów użytkowych i 2) ws. dodatkowego prawa ochronnegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.06.2016Podgląd
MR: Projekt rozporządzenia PRM zmieniającego rozporządzenie ws. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemyslowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.06.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.06.2016Podgląd
UOKiK: projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenieetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.06.2016Podgląd
Senat: prośba o opinię do sprawozdania o opinii o projekcie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.06.2016Podgląd
GDOŚ: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie działań naprawczychetap rządowy - skierowany do konsultacji-12.06.2016Podgląd
MEN: proj. rozp. ws. szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-13.06.2016Podgląd
konsultacje publiczne KE w obszarze prawa upadłościowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.06.2016Podgląd
MR: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcę Dyrektora w Polskim Centrum Akredytacji etap rządowy - skierowany do konsultacji-15.06.2016Podgląd
MF: Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.06.2016Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytowanieetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.06.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracyetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.06.2016Podgląd
MIiB: projekty rozporządzeń ws. upoważnienia do wykonywania zawodów regulowanych należących do działow budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transportetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.06.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia ws. określenia wzoru wniosku o udostępnienie kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie kanału technologicznegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.06.2016Podgląd
MS. projekty rozporządzeń dot. systemu teleinformatycznegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.06.2016Podgląd
MS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno – technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-22.06.2016Podgląd
MS: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielenia informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń etap rządowy - skierowany do konsultacji-22.06.2016Podgląd
GUS: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałychetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.06.2016Podgląd
MRiRW: projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.06.2016Podgląd
MNiSW: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.06.2016Podgląd
MF: projekt rozporzadzenia uchylającego rozporządzenie ws. terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu imprtu towarówetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.06.2016Podgląd
MRiRW: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniuetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.06.2016Podgląd
MRiRW: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniuetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.06.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. w sprawie recept lekarskich etap rządowy - skierowany do konsultacji-29.06.2016Podgląd
projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkamietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.06.2016Podgląd
MZ: dot. ochrony pracowników przed zagrożeniem dot. narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracyetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy-Kodeks karny oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2016Podgląd
MEN: projekt rozporządzenia w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacjietap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2016Podgląd
MF: projekt rozporzązenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2016Podgląd
MF: Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwamietap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2016Podgląd
MC: Konsultacje społeczne komunikatu KE ws. platform internetowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.07.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia ws. wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.07.2016Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjietap rządowy - skierowany do konsultacji-01.07.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (…)etap rządowy - skierowany do konsultacji-02.07.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-06.07.2016Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościamietap rządowy - skierowany do konsultacji-06.07.2016Podgląd
MR: projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.07.2016Podgląd
MR: projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki na podstawie ustawy - Prawo probierczeetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.07.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o kredycie hipetecznym etap rządowy - skierowany do konsultacji-10.07.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcyetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.07.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia- Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcyetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.07.2016Podgląd
UZP: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-12.07.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacji-12.07.2016Podgląd
MRiRW: projekt ustawy o spółdzielniach rolnikówetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.07.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.07.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.07.2016Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.07.2016Podgląd
MEN: Projekt rozporządzenia z art 60 ust.5 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacjietap rządowy - skierowany do konsultacji-16.07.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracyetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.07.2016Podgląd
MR: projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznejetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.07.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundacjęetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.07.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.07.2016Podgląd
MEN: projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.07.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usługetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.07.2016Podgląd
MS: projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadówetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.07.2016Podgląd
MR: konsultacje zewnętrzne Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem śrdoków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-22.07.2016Podgląd
MR: dot. kształcenia w szkołach w nowym zawodzie „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta”etap rządowy - skierowany do konsultacji-22.07.2016Podgląd
MC: konsultacje społeczne Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwaetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.07.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.07.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia ws. wykazu laboratoriów przeprowadzających weryfikacje maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosówetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.07.2016Podgląd
MR: Startegia Jednolitego Rynku - paszport usługowyetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.07.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego etap rządowy - skierowany do konsultacji-28.07.2016Podgląd
MF: Konsultacje dot. projektu rozporządzenia w sprawie urzędowego sprawdzeniaetap rządowy - skierowany do konsultacji-28.07.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentoweetap rządowy - skierowany do konsultacji-28.07.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.07.2016Podgląd
MR: Prosta Spółka Akcyjna - zarys koncepcji do pre-konsultacjietap rządowy - skierowany do konsultacji-31.07.2016Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia MNiSW zm. rozp. ws. szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukęetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.08.2016Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckichetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.08.2016Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia MNiSW zm. rozp. ws. szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukęetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.08.2016Podgląd
Sejm: poselskie projekty ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej etap rządowy - skierowany do konsultacji-01.08.2016Podgląd
MR: projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.08.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. recept wystawianych przez pielęgniarki i położneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.08.2016Podgląd
MR: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiebiorców etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.08.2016Podgląd
MR: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach PO IG 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.08.2016Podgląd
MR: projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.08.2016Podgląd
MSWiA: projekt ustawy o nr: 1067 07 16, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.08.2016Podgląd
MiiB: Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 rokuetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.08.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 rokuetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.08.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
MR: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelnościetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
MIiB: Narodowy Program Mieszkaniowyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia ws. warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
GUS: projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
GIOŚ: projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zm. rozp. ws. nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2016Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: Władysław Kosiniak-Kamysz)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.08.2016Podgląd
MRPiPS: Projekt ustawy o zmianie ustawy o RDSetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.08.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.08.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.08.2016Podgląd
MF: powtórne konsultacje projektu z dnia 1 sierpnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.08.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia ws. specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.08.2016Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.08.2016Podgląd
MNiSW: projekt Białej Księgi Innowacjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.08.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.09.2016Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.09.2016Podgląd
MZ: projekt rozp. ws. min. funkcjonalności dla systemów teleinformat. umożliwiających realizację usług zw. z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.09.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.09.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.09.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.09.2016Podgląd
Projekt rozp. MZ w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.09.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.09.2016Podgląd
MIiB: Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej etap rządowy - skierowany do konsultacji-09.09.2016Podgląd
MR: projekt rozporzadzenia ws. udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, MŚP na inwstycje w zakresie budownictwa okretowego w ramach RPO na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.09.2016Podgląd
Senat: projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywnościetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.09.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2017etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.09.2016Podgląd
MR: Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.09.2016Podgląd
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia do konsultacjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.09.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. udzielania pomocy na rzowój infrastruktury szerokopasmowej w ramach PO PC na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.09.2016Podgląd
MR - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICHetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.09.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia ws. przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzporowanych przez ministra włściwego do spraw informatyzacjietap rządowy - skierowany do konsultacji-20.09.2016Podgląd
MRiRW: Konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.09.2016Podgląd
MNiSW: projekty rozporządzeńetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.09.2016Podgląd
MR: projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-23.09.2016Podgląd
PARP: Zaproszenie do konsultacji Regulaminu Konkursu - poddziałania 2.3.1 PO IR - Proinnowacyjne usługi IOB dla MSPetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.09.2016Podgląd
MR: projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-23.09.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania etap rządowy - skierowany do konsultacji-23.09.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich UE (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.09.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundacjęetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.09.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.09.2016Podgląd
MS: projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.09.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowaniaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.09.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-27.09.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.09.2016Podgląd
MR: projekt STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJUetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.09.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zm. roz. ws, wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictwetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.10.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.10.2016Podgląd
MSP: projekt rozporządzenia zm. rozporządzenie ws. pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorcówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.10.2016Podgląd
MRiRW: Konsultacje projektów rozporządzeń MRiRW w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2016 r.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.10.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.10.2016Podgląd
ME: projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.10.2016Podgląd
ME: projekt Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsceetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.10.2016Podgląd
MR: Zmieniony projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.10.2016Podgląd
MEN: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.10.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.10.2016Podgląd
MSWiA: projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.10.2016Podgląd
MIiB: Konsultacje publiczne projekru nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.10.2016Podgląd
Projekt rozp. MRPiPS w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.10.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.10.2016Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłatetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.10.2016Podgląd
MKIDN: modernizacja przez Komisję Europejską prawa autorskiegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.10.2016Podgląd
MC: Memorandum szerokopasmowe - konsultacje Kodeksu urbanistyczno-budowlanegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.10.2016Podgląd
ME: konsultacje społeczne Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.10.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.10.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia ws. wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opiekietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.10.2016Podgląd
UZP: projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postepowania przy rozpoznawaniu odwołańetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.10.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.10.2016Podgląd
MEN: projekt: "Projekt ustawy - Prawo oświatowe"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.10.2016Podgląd
Poselski (Kukiz'15) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUSetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.10.2016Podgląd
MIiB: projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.10.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.10.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.10.2016Podgląd
MF: projekt ustawy o kredycie hipotecznymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.10.2016Podgląd
MEN: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.10.2016Podgląd
MZ: projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.10.2016Podgląd
MRiF: projektu Ustawy o Spółkach Rynku Wynajmu Nieruchomościetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.10.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia RM w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.10.2016Podgląd
MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.10.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedażyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.10.2016Podgląd
MIiB: Kodeks urbanistyczno-budowlany - konsultacje publiczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny28.10.2016PodglądEkspertyza
MZ: projekt ustawy o sposobie udzielania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.10.2016Podgląd
Sejm: obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.10.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.10.2016Podgląd
MŚ: polityka surowcowa państwa etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.10.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.11.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenieetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.11.2016Podgląd
MNiSW: projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.11.2016Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.11.2016Podgląd
MRiF:projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówieńetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.11.2016Podgląd
MPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.11.2016Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.11.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.11.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.11.2016Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.11.2016Podgląd
MRiF: projekty rozporządzeń zm. rozp. ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG 2014-2020 + udzielania pomocy na Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach POIG 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-17.11.2016Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia zm. rozp. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojeówdzkich i miedzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.11.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-22.11.2016Podgląd
MSP: projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym + projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowymetap rządowy - skierowany do konsultacji-22.11.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-23.11.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-24.11.2016Podgląd
MIiB: dwa wnioski o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji związanych z gospodarką nieruchomościami.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.11.2016Podgląd
MIiB: projekt ustawy o Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej SAetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.11.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.11.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia w sprawie wzoru informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkachetap rządowy - skierowany do konsultacji-27.11.2016Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.11.2016Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubepieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.11.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji etap rządowy - skierowany do konsultacji-29.11.2016Podgląd
MSZ: Przedsięwzięcia i inicjatywy DWE we współpracy z innymi resortami na rzecz promocji polskich interesów gospodarczych za granicą w 2017 rokuetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.11.2016Podgląd
MZ: projekty rozporządzeń zm. rozp. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego + ambulatoryjnej opieki specjalistycznej + rehabilitacji leczniczejetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.12.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczaniaetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.12.2016Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.12.2016Podgląd
MIiB: rozpoczęcie procedury włączenia kwalifikacji do ZSK - zarządzanie nieruchomościamietap rządowy - skierowany do konsultacji-02.12.2016Podgląd
MF: konsultacje publiczne - projekty rozporządzeń: ws. określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-05.12.2016Podgląd
MEN: Projekt rozporządzenia w sprawie poziomów PRK dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.etap rządowy - skierowany do konsultacji-06.12.2016Podgląd
MF: konsultacje publiczne - dokumentacja cen transferowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-06.12.2016Podgląd
MRPiPS: Projekt"Przegląd systemu emerytalnego - Inf. Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy (...) o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.12.2016Podgląd
MC: projekt rozporządzenia ws. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UKEetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.12.2016Podgląd
MR: projkety ustaw - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie/o ochronie przyrody/Prawo ochrony środowiska etap rządowy - skierowany do konsultacji-07.12.2016Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcieetap rządowy - skierowany do konsultacji-08.12.2016Podgląd
ME: Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicyetap rządowy - skierowany do konsultacji-08.12.2016Podgląd
MIiB: projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.12.2016Podgląd
MRiF: projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 etap rządowy - skierowany do konsultacji-13.12.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUSetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.12.2016Podgląd
Sejm: autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUSetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.12.2016Podgląd
MF: projekt rozporzadzenia ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.12.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.12.2016Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.12.2016Podgląd
MS: prośba o zajęcie stanowiska ws. wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym sposobu reprezentacji w spółce komandytowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.12.2016Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.12.2016Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-19.12.2016Podgląd
MRPiPS: Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.12.2016Podgląd
MF - projekt rozporządzenia Ministra Rozowoju i Finansów w sprawie wzorów upoważnienia i oświadczenia o cofnięciu upowazneiniaetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.12.2016Podgląd
MŚ: konsultacje przewodnika w sprawie definicji i klasyfikacji odpadówetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.12.2016Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-22.12.2016Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersiąetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.12.2016Podgląd
MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadachetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.12.2016Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia ws. opłat za korzystanie ze środowiskaetap rządowy - skierowany do konsultacji-26.12.2016Podgląd
UZP: Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020 etap rządowy - skierowany do konsultacji-27.12.2016Podgląd
MZ: projekty rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenieetap rządowy - skierowany do konsultacji-28.12.2016Podgląd
UOKiK: projekt rozporzadzenia ws. nadania statutu UOKiKetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.12.2016Podgląd
MR: nowelizacja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-30.12.2016Podgląd
MF: projekt rozporządzenia (...) ws. zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnieńetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.12.2016Podgląd
MF: zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanejetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.12.2016Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach PO IG 2007-2013etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.01.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.01.2017Podgląd
MS: projekt ustawy o komornikach sądowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.01.2017Podgląd
MNiSW: projekt rozporządzenia ws. przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.01.2017Podgląd
MF: projekt usatwy o dystrybucji ubezpieczeńetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.01.2017Podgląd
MRPiPS: projekt wspólnego Sprawozdania o zatrudnieniu Komisji i Rady za rok 2016etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.01.2017Podgląd
UZP: projekty rozporządzeń MRiF ws. określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE + wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP, dot. zawierania umów koncesetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.01.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotuetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.01.2017Podgląd
MS: projekt ustawy o komornikach sądowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.01.2017Podgląd
MR: Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.01.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia (...) w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.01.2017Podgląd
MRiF: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych kas rejestrujących etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.01.2017Podgląd
prośba z sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju o przekazanie stanowiska BCC ws. wpływu zmian przepisów regulujących zwrot podatku VAT na kondycję polskich przedsiębiorcówetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.01.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.01.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia (...) w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentoweetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.01.2017Podgląd
MNiSW: projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiejetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.01.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pzaaptecznego oraz punktach aptecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.01.2017Podgląd
Senat: projket ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.01.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.01.2017Podgląd
MEN: projekt rozporządzenia ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.01.2017Podgląd
GIF: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzaniaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.01.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.01.2017Podgląd
MIiB: wniosek skierowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji: „zarządzanie nieruchomościami”etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.01.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy zm. ustawę o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.01.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.02.2017Podgląd
MR: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-02.02.2017Podgląd
UOKiK: konsultacje publiczneetap rządowy - skierowany do konsultacji-03.02.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełnianiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.02.2017Podgląd
MF: Rozporządzenie - ryzyka kredytów w CHFetap rządowy - skierowany do konsultacji-06.02.2017Podgląd
MRiF: projektu rozporządzenia ws. niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowoetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.02.2017Podgląd
MEN: projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodachetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.02.2017Podgląd
MF: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w spr. wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcyetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.02.2017Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej etap rządowy - skierowany do konsultacji-10.02.2017Podgląd
Sejm: senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.02.2017Podgląd
MF: projekt rozporządzenia ws. deklaracji importowej dla podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.02.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia ws. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.02.2017Podgląd
ME: projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających wartwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianychetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.02.2017Podgląd
MS: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.02.2017Podgląd
ME: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw etap rządowy - skierowany do konsultacji-21.02.2017Podgląd
MRiRW: 2 projekty rozporządzeń dotyczące płatności bezpośrednich etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.02.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia ws. warunków ustalania i wypłacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emeryturyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.02.2017Podgląd
Senat: projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.02.2017Podgląd
UZP: projekt rozporządzenia PRM ws. użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych etap rządowy - skierowany do konsultacji-27.02.2017Podgląd
MZ: projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjentówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.02.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.02.2017Podgląd
Sejm: autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.02.2017Podgląd
Sejm: autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.02.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczneetap rządowy - skierowany do konsultacji-02.03.2017Podgląd
MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiskaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.03.2017Podgląd
MR: Konsultacje publiczne pakietu "Konstytucji Biznesu"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.03.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy (...) o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.03.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.03.2017Podgląd
Sejm: autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicjietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.03.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.03.2017Podgląd
MIiB: Technik budownictwa regionalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.03.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach Pieniężnach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.03.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.03.2017Podgląd
MR: udzielanie przez PARP pomocy finansowej w ramach PO RPW (B+R)etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.03.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznejetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.03.2017Podgląd
MIiB: ustawa Prawo pocztoweetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.03.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.03.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-23.03.2017Podgląd
GIS: projekt rozporządzenia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnychetap rządowy - skierowany do konsultacji-27.03.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymietap rządowy - skierowany do konsultacji-28.03.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia (...) ws. szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.03.2017Podgląd
MRiF: projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji biznesu"etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.03.2017Podgląd
MRiF: "Konstytucja dla biznesu"etap rządowy - skierowany do konsultacji-03.04.2017Podgląd
MF: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością bankówetap rządowy - skierowany do konsultacji-04.04.2017Podgląd
MRiF: projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnymetap rządowy - skierowany do konsultacji-05.04.2017Podgląd
MRiF: projekty ustaw wchodzące w skład "Konstytucji Biznesu"etap rządowy - skierowany do konsultacji-06.04.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. szczegółowych kryteriów ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-07.04.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-08.04.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej etap rządowy - skierowany do konsultacji-10.04.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu śr. spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.04.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenieetap rządowy - skierowany do konsultacji-11.04.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowymetap rządowy - skierowany do konsultacji-13.04.2017Podgląd
MF: projekt rozporządzenia ws. informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowejetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.04.2017Podgląd
MRPIPS: projekt rozporządzenia w sprawie agencji zatrudnieniaetap rządowy - skierowany do konsultacji-15.04.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia ws. minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.04.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.04.2017Podgląd
MR: Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.05.2017Podgląd
MZ - projekty rozporządzeń etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.05.2017Podgląd
MF wraz z Komunikatem - Plan działań ws. detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.05.2017Podgląd
ME: Projekt rozporządzenia Ministra Energii ws. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.05.2017Podgląd
MRiRW: projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2017 r.etap rządowy - skierowany do konsultacji-15.05.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia (...) w sprawie szczegółowych kryteriów wyboryu ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.05.2017Podgląd
MEN: rozporządzenie w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sporcieetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.05.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.05.2017Podgląd
MS: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.05.2017Podgląd
MNiSW: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.05.2017Podgląd
MC: projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.05.2017Podgląd
MR: projekt rozporządzenia RM ws. przeznaczenia pomocy publ. udzielanej w formie ulg w wykonaniu adm. kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych warunków udzielania tych ulg etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.05.2017Podgląd
MNiSW: projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2017Podgląd
MNiSW: projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska (Poseł Z. Gryglas)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiskaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze26.05.2017Podgląd
MZ: projekty rozporządzeń etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze29.05.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
MNiSW: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
MRiF: projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
MZ: projekty rozporządzeń ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej i leczenia szpitalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
MS: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.05.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa etap rządowy - skierowany do konsultacji-31.05.2017Podgląd
ME: projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
ME: projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.05.2017Podgląd
projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.06.2017Podgląd
projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.06.2017Podgląd
MR: projekt rozporządzenia w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojoweetap rządowy - skierowany do konsultacji-08.06.2017Podgląd
ME: projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej etap rządowy - skierowany do konsultacji-08.06.2017Podgląd
MF: Projekt ustawy - zmiana ustawy o VAT - podzielona płatnośćetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.06.2017Podgląd
MNiSW_ projekt do konsultacji_ warunki prowadzenia studiówetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.06.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz ustawy o drogach publicznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-19.06.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuetap rządowy - skierowany do konsultacji-21.06.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innychetap rządowy - skierowany do konsultacji-22.06.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usługetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.06.2017Podgląd
MNiSW - Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckichetap rządowy - skierowany do konsultacji-29.06.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacji-30.06.2017Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia Rady Ministrów zm. rozp. ws. umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-02.07.2017Podgląd
MSWiA: projekt uchwały Rady Ministrów ws. "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2019"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.07.2017Podgląd
Sejm: autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.07.2017Podgląd
ME: projekt "Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski 2017"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.07.2017Podgląd
MF: harmonizacja przepisów UE w obszarze przechowywania dokumentów księgowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.07.2017Podgląd
MF: konsultacje projektu ustawy o podatku akcyzowym (regulacje wprowadzające opodatkowanie płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.07.2017Podgląd
MF - projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.07.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy o działalności leczniczejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.07.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.07.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia ws. określenia wzoru oraz formatu wniosku o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.07.2017Podgląd
MS: projekty ustawy o zmianie Kc, Kpc i prawach konsumentaetap rządowy - skierowany do konsultacji-19.07.2017Podgląd
Sejm: prezydencki projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.07.2017Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.07.2017Podgląd
MiB: Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościamietap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.07.2017Podgląd
MRiF: projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.07.2017Podgląd
MRPiPS: projekty rozporządzeń dot. wykonywania pracy przez cudzoziemcówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.07.2017Podgląd
MRiRW: projekt rozporządzenia ws. wzorów formularzy deklaracji składanych Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.07.2017Podgląd
MRiRW: projekt rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz projektu rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.07.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia (...) ws. warunków wynagradzania za pracę i przyznawania in. świadczeń zw. z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p.j.b działających w ochronie zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.08.2017Podgląd
MIiB: projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.08.2017Podgląd
MPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.08.2017Podgląd
MRPiPS: konsultacje rozporządzeń do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.08.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia ws. ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.08.2017Podgląd
MSWiA: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemcówetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.08.2017Podgląd
MC: konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo telekomunikacyjneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.08.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.08.2017Podgląd
MS: konsultacje KE w zakresie zagadnień dot. transgranicznej działalności spółeketap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.08.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.08.2017Podgląd
MF: Konsultacje podatkowe JPK VATetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.08.2017Podgląd
MC: projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.08.2017Podgląd
MNiSW: NOWY TEKST projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.08.2017Podgląd
MF: wniosek Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.08.2017Podgląd
MF: KONSULTACJE PUBLICZNE - akcyza - projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji uproszczonejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.08.2017Podgląd
MRiF: projekt ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.08.2017Podgląd
MZ: projekt rozp. ws. sposobu, trybu i terminów występowania do NFZ oraz udostępniania przez NFZ świadczeniobiorcy inf. o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz udzielonych mu świadczeniachetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.08.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.08.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.08.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. podziału kwoty środków finansowych w 2017 roku stanowiącej wzrost całkowitego budżetu etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.08.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.08.2017Podgląd
MRPiPS: projekt w sprawie warunków wynagradzania za pracę w niektórych państwowych jednostkach działających w ochronie zdrowiaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.08.2017Podgląd
MR: projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (UD190)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.08.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze24.08.2017Podgląd
MNiSW: NOWY TEKST projektu ustawy o Sieci Badawczej (poprzednio: ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.08.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.08.2017Podgląd
MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej etap rządowy - skierowany do konsultacji-25.08.2017Podgląd
MRiRW: Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z ZWRSPetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze28.08.2017Podgląd
MF: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonychetap rządowy - skierowany do konsultacji-28.08.2017Podgląd
Senat: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.08.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia RM zm. rozp. ws. szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze31.08.2017Podgląd
MZ: projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.09.2017Podgląd
Projekt rozp. MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.09.2017Podgląd
MRiF: nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.09.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznejetap rządowy - skierowany do konsultacji-01.09.2017Podgląd
MRPiPS: dwa projekty rozporządzeń dot. osób niepełnosprawnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.09.2017Podgląd
MC: projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwościąetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.09.2017Podgląd
MC: projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.09.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.09.2017Podgląd
UOKiK: Projekt rozp. RM zmieniającego rozp. w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze11.09.2017Podgląd
projekt PO dot. ustawy o SDGetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.09.2017Podgląd
MZ: Suplementy diety - projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywieniaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.09.2017Podgląd
Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.09.2017Podgląd
MRiF: projekt uchwały Rady Ministrów ws. "Informacji dot. deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze25.09.2017Podgląd
MRPiPS: dot. listy zawodów pożądanych dla polskiej gospodarki etap rządowy - skierowany do konsultacjiArchiwalny25.09.2017PodglądEkspertyza
MS: projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.09.2017Podgląd
MZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki realizowanej w ramach kształcenia w zakresie ratownictwa medycznegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.09.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwaetap rządowy - skierowany do konsultacji-02.10.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.10.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze05.10.2017Podgląd
MR: zmieniony projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznejetap rządowy - skierowany do konsultacji-06.10.2017Podgląd
MIiB: Konsultacje publiczne projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistachetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.10.2017Podgląd
MR: projekt rozporządzenia ws. trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskichetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.10.2017Podgląd
MF: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarachetap rządowy - skierowany do konsultacji-09.10.2017Podgląd
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-10.10.2017Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia ws. określenia wzoru wniosku dla kandydata na najemcę i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmuetap rządowy - skierowany do konsultacji-10.10.2017Podgląd
GIS: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zm. rozp. ws. składu oraz oznakowania suplementów dietyetap rządowy - skierowany do konsultacji-11.10.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.10.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. udzielenia przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-13.10.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach PO IR 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-13.10.2017Podgląd
MIB: konsultacje wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK „Gospodarowanie nieruchomościami” oraz „Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości”etap rządowy - skierowany do konsultacji-13.10.2017Podgląd
MIIB- projekt rozporządzenia - maksymalny czynsz normowany, maksymalna wysokość comiesięcznej raty za cene mieszkania, maksymalna cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na wynajemetap rządowy - skierowany do konsultacji-13.10.2017Podgląd
MC: projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.10.2017Podgląd
MC: projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowychetap rządowy - skierowany do konsultacji-14.10.2017Podgląd
MZ: projektu rozporządzeniaw sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnejetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.10.2017Podgląd
MZ: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. podziału kwoty środków finansowych w 2017 roku stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundacjęetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.10.2017Podgląd
MR: konsultacje zewnętrzne Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacji-16.10.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-16.10.2017Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia (...) w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymetap rządowy - skierowany do konsultacji-17.10.2017Podgląd
MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze18.10.2017Podgląd
MŚ: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustawetap rządowy - skierowany do konsultacji-18.10.2017Podgląd
URPLWMiPB: projekt rozporządzenia MZ ws. wzoru wniosku oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farm. w postaci ziela konopii (...)etap rządowy - skierowany do konsultacji-19.10.2017Podgląd
MNiSW: projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce + projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce etap rządowy - skierowany do konsultacji-19.10.2017Podgląd
MRiF: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczymetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.10.2017Podgląd
MINROL: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej etap rządowy - skierowany do konsultacji-24.10.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorcówetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.10.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowcówetap rządowy - skierowany do konsultacji-25.10.2017Podgląd
MF: Ustawa okołobudżetowa na rok 2018etap rządowy - skierowany do konsultacji-26.10.2017Podgląd
MR: projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycjietap rządowy - skierowany do konsultacji-27.10.2017Podgląd
MIB: projekt rozporządzenia - sposób obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkaniaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.11.2017Podgląd
KPRM: projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowymetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.11.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.11.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.11.2017Podgląd
MR: projekty rozporządzeń - regionalna pomoc inwestycyjnaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze04.11.2017Podgląd
MC: projekt rozporządzenia ws. udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.11.2017Podgląd
MŚ: projektu rozporządzenia w sprawie stawki opłaty recyklingowejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze06.11.2017Podgląd
MC: Plan Działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 - 2022etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze08.11.2017Podgląd
MR: Konsultacje publiczne - projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłościetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze09.11.2017Podgląd
Sejm: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.11.2017Podgląd
MSWiA: projekty rozporządzeń ws. wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Polski badania naukowe lub prace rozwojowe (...)etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze12.11.2017Podgląd
MF. Ankieta.Zmiany w przepisach ordynacja podatkowa.etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.11.2017Podgląd
MRPiPS: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze16.11.2017Podgląd
MRPiPS: projekt rozporządzenia zm. rozp. ws. lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.11.2017Podgląd
MIiB: projekt rozporządzenia w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architekturyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.11.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze17.11.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy (...) o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...) od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze19.11.2017Podgląd
MOS: do konsultacji-Projekt Siódmego Raportu Rządowego i trzeciego raportu dwuletniego dla Konferencji Stron Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatuetap rządowy - skierowany do konsultacji-20.11.2017Podgląd
MR: Projekt zmian Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze21.11.2017Podgląd
ME: projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze22.11.2017Podgląd
MC: Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwaetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.11.2017Podgląd
GIOŚ: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zm. rozporządzenie ws. wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wodyetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.11.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o ograniczeniu wykonywania pracy w placówkach handlowychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze27.11.2017Podgląd
MEN: Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.11.2017Podgląd
MRiRW: prośba o zajęcie stanowiska co do potrzeby wprowadzenia nowych regulacji dot. dzierżawy nieruchomości (gruntów) rolnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.11.2017Podgląd
MRiRW: projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze30.11.2017Podgląd
MR: Konsultacje zewnętrzne projektu zmienionych Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.12.2017Podgląd
MR: projekt zmienionych Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.12.2017Podgląd
MR: Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze01.12.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze02.12.2017Podgląd
MiB: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze03.12.2017Podgląd
ME: dokument "Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce"etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze07.12.2017Podgląd
MIiB: projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze10.12.2017Podgląd
Sejm: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze13.12.2017Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat z usługi wodneetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze14.12.2017Podgląd
Sejm: komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowejetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze15.12.2017Podgląd
Sejm: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze20.12.2017Podgląd
MRiF: projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego etap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.12.2017Podgląd
MŚ: projekt rozporządzenia w sprawie wymagań istotnych dla Przejściowego Planu Krajowegoetap rządowy - skierowany do konsultacjiOczekuje na ekspertyze23.12.2017Podgląd