Proces legislacyjny

Formy uczestnictwa zainteresowanych podmiotów w konsultacjach

Na etapie rządowego procesu legislacyjnego zainteresowane podmioty (strona społeczna), aby uczestniczyć w konsultacjach oraz przedstawić swoje stanowisko, mogą wykorzystać następujące miejsca w procedurze:

 1. Przygotowanie wstępnego OSR przez organ wnioskujący – uczestnictwo w grupie eksperckiej konsultującej rządowy OSR,
 2. Skierowanie projektu założeń projektu ustawy przez organ wnioskujący do uzgodnień, opiniowania oraz (fakultatywnie) do konsultacji publicznych – uczestnictwo w konsultacjach projektu założeń poprzez przekazanie projektodawcy stanowiska w wyznaczonym terminie,
 3. Skierowanie projektu założeń projetu ustawy na Konferencję uzgodnieniową (fakultatywnie) – uczestnictwo przedstawicieli strony społecznej w konferencji uzgodnieniowej po uprzednim zaprezentowaniu stanowiska w ramach procesu konsultacji,
 4. Publikacja projektu ustawy na BIP oraz w serwisie RPL po przekazaniu projektu ustawy do uzgodnień, opiniowania oraz (fakultatywnie) do konsultacji publicznych – uczestnictwo w konsultacjach projektu ustawy poprzez przekazanie projektodawcy stanowiska w wyznaczonym terminie,
 5. Skierowanie projektu ustawy na Konferencje uzgodnieniową – uczestnictwo przedstawicieli strony społecznej w konferencji uzgodnieniowej po uprzednim zaprezentowaniu stanowiska w ramach procesu konsultacji.

Na etapie procedur w Sejmie i Senacie, powszechnie stosowaną formą uczestnictwa w procesie legislacyjnym jest obecność, wcześniej zgłoszona przewodniczącemu, przedstawiciela strony społecznej w posiedzeniach podkomisji lub/oraz komisji sejmowej lub senackiej zajmujących się danym projektem. Aby podnieść efektywność udziału, na adres przewodniczącego danej komisji należy przesłać tekst opinii, która będzie następnie referowana na posiedzeniu.

Na etapie udziału Prezydenta w procesie legislacyjnym, uczestnictwo strony społecznej powinno polegać na skierowaniu do Kancelarii Prezydenta stosownej opinii, zawierającej streszczenie problemu oraz stanowisko wobec procedowanego projektu a także stanowisko odnoszące się do ewentualnych nieprawidłowości, jakie mogły mieć miejsce przy procedowaniu projektu ustawy w parlamencie.

Rządowy proces legislacyjny (streszczenie procedur)

Podstawowym dokumentem, w którym opisane są procedury tworzenia prawa na etapie rządowym jest Regulamin pracy Rady Ministrów, który w obecnej formie wszedł w życie pierwszego stycznia 2014.

Opracowanie projektu dokumentu rządowego.

 1. Organ wnioskujący (np. stosowne ministerstwo) podejmuje prace nad projektem dokumentu rządowego, jeżeli opracowanie danego dokumentu wynika z:
  1. obowiązujących przepisów,
  2. konieczności wdrożenia lub wykonania prawa Unii Europejskiej,
  3. przyjętych strategii lub programów,
  4. dokonanych analiz i ocen stanu prawnego lub sytuacji społeczno-gospodarczej.
 2. Przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu aktu normatywnego wnioskujący musi dokonać oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych.
 3. Przed rozpoczęciem prac nad danym projektem niezbędnie jest złożenie wniosku o wprowadzenie projektu do właściwego Wykazu prac legislacyjnych. W odniesieniu do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw wprowadza się wymóg dołączania do wniosku Testu Regulacyjnego.
 4. Po akceptacji wniosku przez Zespół ds. Programowania Prac Rządu, projekt aktu normatywnego wnioskujący opracowuje zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
 5. Wraz z projektem opracowuje się Uzasadnienie projektu, które powinno:
  1. wyjaśniać potrzebę i cel wydania aktu,
  2. przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
  3. wykazywać przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie,
  4. zawierać oświadczenie organu wnioskującego co do zgodności projektu z prawem Uniii Europejskiej.
 6. Odrębną część uzasadnienia projektu stanowi Ocena Skutków Regulacji (OSR), która zawiera w szczególności:
  1. wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowany akt normatywny,
  2. informacje o konsultacjach przeprowadzonych przed opracowaniem projektu,
  3. przedstawienie wyników analizy wpływu projektowanego aktu normatywnego na podmioty, na które oddziałuje projektowany akt prawny, oraz na istotne obszary oddziaływania, w szczególności na: sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, rynek pracy,
  4. konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
  5. wskazanie źródeł finansowania, zwłaszcza jeżeli projekt pociąga za sobą obciążęnie budżetu panstwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  6. wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń.
 7. Jeżeli projekt ustawy lub rozporządzenia ma na celu wdrożenie prawa UE, organ wnioskujący dołącza do projektu dodatkowo tabelaryczne zestawienie przepisów dyrektyw, których wdrożenie jest celem projektu („tabela zgodności“)

Projekt ustawy mającej na celu wdrożenie prawa UE może zawierać przepisy wykraczające poza ten cel wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wtedy organ wnioskujący musi dołączyć do projektu dodatkowo tabelaryczne zestawienie projektowanych przepisów ustawy, które wykraczają poza cel wdrożenia prawa UE, wraz z wyjaśnieniem niezbędności objęcia ich tym projektem, zwane dalej „odwróconą tabelą zgodności“ (przepis ograniczający zjawisko tzw. ‚goldplating’u“).

Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu dokumentu rządowego

 1. Skierowanie projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania może nastąpić dopiero po wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych.
 2. Proces uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu prowadzi organ wnioskujący. Projekt podlega uzgodnieniom z członkami RM, Szefem KPRM oraz Rządowym Centrum Legislacji (lub w szczególnych przypadkach także z innymi organami).
 3. Projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy o szczególnych skutkach prawnych, społecznych lub gospodarczych kieruje się do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie RM.
 4. Termin do zajęcia stanowiska organ wnioskujący wyznacza, biorąc pod uwagę przedmiot, zakres i objętość projektu, zakres podmiotów, na które projekt oddziałuje, oraz pilność sprawy. Wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska krótszego niż 7 dni, a w przypadku projektu aktu normatywnego – krótszego niż 14 dni od udostępnienia projektu wymaga szczegółowego wyjaśnienia.
 5. Organ wnioskujący może uznać nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie za uzgodnienie treści projektu lub przedstawienie opinii pozytywnej, a w przypadku konsultacji publicznej za rezygnację z przedstawienia stanowiska.
 6. Organ wnioskujący może zorganizować konferencję uzgodnieniową. Do udziału w konferencji jest obowiązany zaprosić przedstawicieli podmiotów, które zgłosiły uwagi do projektu w ramach uzgodnień. Zapraszając na konferencję uzgodnieniową organ wnioskujący przedstawia zestawienie zgłoszonych uwag zawierające stanowisko wobec uwag, w którym wskazuje conajmniej na ich uwzględnienie, nieuwzględnienie albo konieczność wyjaśnienia.
 7. Jeżeli organ wnioskujący uzna, że przyczyni się to do właściwego prowadzenia konsultacji publicznych, może:
  1. zaprosić przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowisko w ramach konsultacji publicznych do udziału w konferencji uzgodnieniowej,
  2. zorganizować odrębną konferencję z udziałem przedstawicieli tych podmiotów.
 8. Organ wnioskujący może przedstawić zmieniony projektu dokumentu rządowego (ponownie) do konsultacji publicznych.
 9. Organ wnioskujący sporządza raport z konsultacji obejmujący m.in.:
  1. omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania,
  2. wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
  3. wskazanie podmiotów, które przedstawiły stanowisko lub opinię oraz omówienie tych stanowisk lub opinii i odniesienie się do nich przez organ wnioskujący.
 10. Z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia organ wnioskujący udostępnia projekt w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Udostępnieniu w RPL podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem.

Rozpatrzenie projektu przez Stały Komitet RM, komisję prawniczą oraz Radę Ministrów.

 1. Projekt dokumentu rządowego wnosi się do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów po przeprowadzeniu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania. Organ wnioskujący ustosunkowuje się na piśmie do uwag zgłoszonych do projektu.
 2. Po rozpatrzeniu projektu Stały Komitet RM:
  1. przyjmuje projekt bez zmian i rekomenduje go Radzie Ministrów,
  2. przyjmuje projekt ze zmianami i rekomenduje RM,
  3. rekomenduje Radzie Ministrów odrzucenie projektu,
  4. wyraża opinię o projekcie.
 3. Przed wniesieniem projektu ustawy albo projektu rozporządzenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów organ wnioskujący kieruje projekt do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o rozpatrzenie przez komisję prawniczą. Komisja ocenia projekt pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 4. Rządowe Centrum Legislacji udostępnia w RPL projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia skierowany z wnioskiem o rozpatrzenie przez komisję prawniczą, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.
 5. Projekt dokumentu rządowego wnosi się do rozpatrzenia przez Radę Ministrów po jego rozpatrzeniu przez Stały Komitet RM, a w przypadku projektu ustawy i projektu rozporządzenia – po rozpatrzeniu przez komisję prawniczą.
 6. Sekretarz RM udostępnia w RPL projekt wniesiony do rozpatrzenia przez RM wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.
 7. Organ wnioskujący przed posiedzeniem Rady Ministrów ustosunkowuje się do uwag zgłoszonych do projektu. Na posiedzeniu RM rozpatrzeniu podlegają:
  1. rozbieżności stanowisk ujęte w protokole rozbieżności,
  2. uwagi wcześniej zgłoszone do projektu.
 8. Rada Ministrów po rozpatrzeniu projektu:
  1. przyjmuje wniosek bez zmian,
  2. przyjmuje wniosek ze zmianami,
  3. odrzuca projekt,
  4. może rozstrzygnąć o ponownym rozpatrzeniu projektu po spełnieniu określonych wymogów.

Proces legislacyjny na etapie Sejmu, Senatu , Prezydenta RP (streszczenie procedur)

 1. Pierwszy etap procesu legislacyjnego rozpoczyna się od wniesienia inicjatywy ustawodawczej, czyli projektu ustawy zgłaszanego przez uprawnione do tego organy, instytucje i grupy: Prezydenta, Radę Ministrów, Senat, co najmniej 15 posłów, komisję sejmową (niezależnie od liczebności) lub co najmniej 100 tysięcy obywateli.
 2. Projekt ustawy rozpatrywany jest w trzech czytaniach (z wyjątkiem projektów ustaw pilnych, które rozpatrywane są w dwóch), podczas których projekt ustawy może zostać uchwalony. W przypadku, gdy projekt ustawy zostaje odrzucony w obu czytaniach, nie wraca już pod obrady Sejmu.
 3. Pierwsze czytanie przeprowadza się na posiedzeniu właściwej przedmiotowo komisji sejmowej, z wyjątkiem projektów ustaw dotyczących m.in. konstytucji, praw i wolności obywatelskich, prawa wyborczego, ustaw budżetowych i podatkowych pociągających za sobą istotne skutki finansowe, organów państwa i samorządu terytorialnego, których czytanie odbywa się na plenarnym posiedzeniu Sejmu.
 4. Po dyskusji i wprowadzeniu poprawek przez komisję, następuje drugie czytanie. Obejmuje ono przedstawienie Sejmowi sprawozdania Komisji o projekcie ustawy, debatę oraz zgłaszanie poprawek i wniosków.
 5. Podczas trzeciego czytania, komisja przedstawia (jeżeli projekt nie został przez Sejm skierowany ponownie do Komisji) dodatkowe sprawozdania, poprawki i wnioski, po których odbywa się głosowanie.
 6. Ustawę uchwaloną przez Sejm rozpatruje następnie Senat, który może wnieść do niej poprawki, przyjąć bez zmian lub odrzucić w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni (20 dla ustawy budżetowej i 14 dla ustawy w trybie pilnym) nie podejmuje stosownej uchwały, ustawę uznaje się za przyjętą. Jeśli Senat odrzuci ustawę lub zaproponuje w niej poprawki, Sejm może ich nie przyjąć bezwzględną większością głosów przy obecności połowy ustawowej liczby posłów lub je zaakceptować. Jeśli zostaną zaakceptowane, proces legislacyjny ulega powtórzeniu.
 7. Kolejnym etapem jest przedstawienie uchwalonej ustawy do podpisu prezydenta RP, który w ciągu 21 dni zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP. Prezydentowi przysługują jednak dodatkowe kompetencje. Może on przed podpisaniem ustawy wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją (jeżeli jest zgodna musi ją podpisać). Jeżeli ustawa jest niezgodna, odmawia jej podpisania. Gdy niezgodne są tylko jej części, prezydent podpisuje ją z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca Sejmowi w celu ich poprawy. Prezydent może też odmówić podpisania ustawy (weto) i z umotywowanym wnioskiem w ciągu miesiąca przekazać ją do Sejmu w celu ponownego rozpatrzenia.
 8. Jeśli Sejm większością 3/5 głosów przy obecności połowy ustawowej liczby posłów ponownie uchwali ustawę, prezydent ma obowiązek podpisać ją w ciągu 7 dni, po czym Prezes Rady Ministrów zarządza jej publikację w Dzienniku Ustaw. Publikacja w Dzienniku Ustaw RP oznacza wejście ustawy w życie, chyba że w treści ustawy zapisano inny termin rozpoczęcia jej obowiązywania.